Publicaties

De reeks Annalen van het Thijmgenootschap gaat terug tot 1907 (jaargang 1). Publicaties van vóór 1998 (jaargang 86) kunt u, mits voorradig, nabestellen bij het algemeen secretariaat voor € 5,- per stuk, exclusief portokosten.

Publicaties van jaargang 86 en tot 110 zijn uitgegeven door Valkhof Pers in Nijmegen en zijn ook in de boekhandel verkrijgbaar. Vanaf jaargang 111 worden de bundels uitgegeven door Eburon. Via deze link kunt u de uitgaven bekijken en direct bestellen. Hieronder ziet u de nummers van de laatste drie jaargangen en de lopende jaargang bij elkaar.

Sinds begin 2015 kunt u via deze website alle bundels vanaf 2002 (jaargang 90) tot drie jaar geleden gratis digitaal lezen. Klik hier om de jaargangen te bekijken en hier om ze te doorzoeken op thema. titel, auteursnamen enz.

(Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?)

2017

Rudi te Velde (red.)

Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Homo sapiens bevat een reeks bijdragen over Thomas’ visie op de mens, gebaseerd op de voordrachten die gehouden zijn tijdens de Summerschool over Thomas van Aquino in augustus 2016 aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees hier verder en bestel

Frank G. Bosman en Arnold Smeets

Gods letterproeverij. Portretten van katholieke literatoren

Godfried Bomans, Lucebert, Marie Koenen, Vonne van der Meer: vier auteurs die naast het schrijverschap gemeenschappelijk hebben dat ze katholiek zijn. Zeer verschillend katholiek overigens. In Gods letterproeverij worden tien katholieke schrijvers geportretteerd. Het boek illustreert de veelzijdigheid van het Nederlandse katholicisme in de twintigste eeuw.

Lees hier verder en bestel

Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh (red.)

Verleiding tot gezond gedrag. Persuasive technology in de gezondheidzorg

Verleidingstechnieken zijn zo oud als de mens. Moest vroeger vooral het gesproken woord het doen, tegenwoordig biedt de ict veel meer mogelijkheden. Vooral mobiele apps worden toenemend toegepast om mensen te verleiden tot gezond gedrag, om bijvoorbeeld niet te veel te eten of te drinken en juist wel veel te bewegen. 

Lees hier verder en bestel

Theo Wobbes

Ziektebeeld door de tijd heen

De laatste twee eeuwen werd de fysiologie van het lichaam en het ontstaan van ziekten hoe langer hoe meer gemechaniseerd in de zin van gereduceerd tot goed gereguleerde moleculaire processen. Het lichaam is daarmee zelfs onderdeel geworden van onze door de biomedische technologie gemedieerde cultuur.

Lees hier verder en bestel

 

2016

Geert van Dartel (red.)

Erasmus Oecumenicus

In de aanloop naar de Reformatie speelde Erasmus een belangrijke rol. Voor de intellectuele elite van zijn tijd was hij een baken van hoop op vernieuwing. Deze bundel bevat de teksten van een symposium in maart 2016 in Museum Gouda over de betekenis van Erasmus voor geestelijke vrijheid en vernieuwing. 

Lees hier verder en bestel

Carlo Leget & Marcia Smits (red)

De patiënt overvraagd. Autonomie opnieuw doordacht

Lange tijd bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt. De patiënt had een min of meer afhankelijke rol. De laatste jaren is dat veranderd: van passiviteit worden patiënten nu opgeroepen tot activiteit. Zij worden aangesproken als – kritische – klant, als manager van hun eigen gezondheid als partner die samen met zorgverleners een behandeling bepaalt.

Lees hier verder en bestel

Theo Wobbes & Maria van den Muijsenbergh (red.)

De euro in de spreekkamer - Geld speelt wel een rol

In deze bundel wordt uiteengezet hoe de ontwikkeling naar het nieuwe zorgsysteem de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden. Ook komt de vraag naar voren of de nieuwe wet, hoe goed zij ook is bedoeld, geen collateral damage tot gevolg heeft. Is het bedachte systeem wel rechtvaardig? Is er een voor iedereen gelijke toegangsmogelijkheid tot kwalitatief goede zorg of dreigt er tweedeling te ontstaan?

Lees hier verder en bestel 

Donald Loose

De universiteit –  een leerschool in humanisering

Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal misgaat met de universiteit maar een poging – een essay – te verwoorden waar een universiteit voor dient te staan. De achttiende-eeuwse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant splitst de vraag ‘Wat is de mens?’ op in drie deelvragen: wat kan ik kennen? wat moet ik doen? en wat mag ik hopen? De integrale opdracht van de universiteit is geen van de drie vragen te ontlopen.

Lees hier verder en bestel

Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.)

500 jaar Utopia

Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek voorstelt als een samenleving zonder privé-eigendom.

Lees hier verder en bestel

 

2015

Rudi te Velde (red.)

Tussen geloof en ongeloof. Religie en geloof in een seculiere wereld

We leven in een ‘geseculariseerde’ samenleving. Maar de behoefte aan geloof en spiritualiteit is blijkbaar niet verdwenen. Maar hoe moeten we het grijze tussengebied tussen geloof en ongeloof duiden? Wat heet nog ‘geloven’ als we niet langer in God geloven? Gaat het nieuwe geloven niet mank aan vormloosheid, gaat er niet iets wezenlijks verloren bij alle nadruk op beleving en gevoel?

Lees hier verder en bestel 

 

Stephan van Erp

De onvoltooide eeuw. Voorlopers van een katholieke cultuur

Het katholicisme in Nederland is marginaal en kwetsbaar geworden. Velen hebben het de rug toegekeerd en zoeken hun heil buiten de kerk. Dat roept binnen de kerk de vraag op wat te doen: aanpassen zodat meer mensen zich opnieuw engageren, of stug doorgaan met een geïsoleerde, maar trotse restkerk? Het eerste leidt tot verarming van de katholieke cultuur, het tweede tot wereldvreemdheid. Is er een andere weg?

Lees hier verder en bestel

 

Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh (red.)

Baas over eigen lichaam?

De hedendaagse burger is zich bewust van zijn rechten en maakt als het om zijn eigen lichaam gaat zelf keuzes. Dat geldt voor keuzes op medisch gebied: plastische chirurgie, bariatrische chirurgie, niet vaccineren, besnijden, leefstijl, maar ook voor zaken die niet direct op medisch gebied liggen: piercings, tatoeages, extreme sporten, parachutespringen boven de zestig jaar, enzovoort.

Lees hier verder en bestel

 

Nicolette van Gestel (red.)

De kracht van de gemeenschap

In het huidige tijdsgewricht zien we steeds meer nadruk op toezicht, controle en handhaving, terwijl er tevens een toenemend beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het politiek-maatschappelijke debat lijkt hiermee te gaan over de relatie tussen staat en individuele burgers. Veel minder aandacht bestaat er voor de kracht van nieuwe gemeenschappen.

Lees hier verder en bestel

 

2014

Frank Bosman & Harm Goris [red.]

Verdeelde wijsheid. Tussen Kerk en academische theologie

Academische theologie en Kerk staan soms in een spanningsvolle verhouding. Beide willen wetenschap, samenleving en geloof dienen, maar doen dat op eigen wijze. Dat botst wel eens en levert wrijving en strijd op. In Nederland zijn de verhoudingen soms zelfs dermate verkild, dat er sprake lijkt te zijn van een scheiding van tafel en bed. De wetenschappelijke en kerkelijke theologie leven langs elkaar heen.

Lees hier verder en bestel

 

Luca Consoli en Ron Welters (red.)

De goede wetenschapper

De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar zoeklicht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de criteria voor publicaties.

Lees hier verder en bestel

 

Ronald Tinnevelt (red.)

Europa op zoek naar een nieuw elan

Tientallen jaren werd het project van de Europese Unie gedragen door het streven een nieuwe oorlog te vermijden en koesterde men de wens om tussen het Noord-Amerikaanse en het Sovjet-Russische model vast te houden aan een eigen – ‘Europese’ – vorm van samenleven. Dit project werd gekenmerkt door democratische besluitvorming, maatschappijbrede solidariteit en een fundamenteel respect voor de christelijke traditie.

Lees hier verder en bestel

 

2013

Marcel Becker & Theo Wobbes [red.]

Soberheid als ideaal en als noodzaak
Met teksten van Wijnand Duyvendak, paus Franciscus e.a.

Afgelopen jaren is ‘soberheid’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Met de economische crisis hebben veel mensen minder te besteden en moeten zich bijgevolg gaan bezinnen op wat ze echt nodig hebben. Maar versobering is niet alleen negatief omdat zij ook leidt tot kansen.

Lees hier verder en bestel

 

Sebastiaan Roes [red.]

Vergiffenis en het recht - Essays voor Edith Brugmans

Vergiffenis staat op gespannen voet met het recht: enerzijds zet vergiffenis het recht buitenspel, anderzijds past ze bij het recht. Hoe werkt deze relatie precies? En wat is vergiffenis eigenlijk? Kunnen theologie, filosofie, rechtsgeleerdheid, geschiedbeoefening en literatuur ons hierover iets leren.

 Lees hier verder en bestel

 

Theo Wobbes & Maria van den Muijsenbergh (red.)

Genoom bewust - Belasting of belofte?

Wetenschappers zijn steeds verder in de ontrafeling van het menselijke genoom. Maar is dat alleen heilzaam? Natuurlijk is het geweldig als de oorzaak van een ziekte in een gen kan worden opgespoord. Maar verandert die wetenschap iets aan het ziek-zijn? Of zijn er slechts problemen bij gekomen?

Lees hier verder en bestel

 

Stephan van Erp en Harm Goris (red.)

De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland

De theologie aan de Nederlandse universiteiten ondergaat razendsnelle veranderingen. Eeuwenoude opleidingen in Utrecht en Leiden zijn in 2012 bijna geruisloos opgeheven. Aan katholieke zijde resteren van de zes wetenschappelijke instellingen voor theologie die er in 1968 waren, anno 2013 nog maar twee.

Lees hier verder en bestel

 

2012 - de honderste jaargang!

Jan Gruiters

Nooit meer oorlog. Winnende missie of verloren visioen?

De generatie die oorlog en bezetting zelf heeft meegemaakt was bezield door de gedachte ‘nooit meer oorlog’. Die generatie sterft nu langzaam uit. Dat roept de vraag op hoe het eigenlijk gesteld is met die droom van nooit meer oorlog. Hoe staat het met de strijd voor humanisering van de internationale rechtsorde? Dit essay maakt de balans op.

Lees het essay hier digitaal of bestel het papieren boek

 

Edith Brugmans (red.)
Instituties in beweging

Bezinning op instituties in beweging – dat was de inzet van het symposium dat in 2011 georganiseerd werd door het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging. De bijdragen in deze bundel zijn de neerslag van het symposium.

Lees de artikelen hier digitaal of bestel het papieren boek

 

 

Theo Wobbes en Susanne de Kort (red.)

Placebo. Reflecties over een vreemde eend in de geneeskunde

Het placebo-effect wordt in de geneeskunde vaak stiefmoederlijk behandeld. Het is er, maar het zou er eigenlijk niet moeten zijn omdat het ons beeld van de rationele geneeskunde verstoort.

Lees de artikelen hier digitaal of bestel het papieren boek

 

 

Bert Blans (red.)

De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus

Wat is het innerlijk? In onze tijd lijkt het innerlijk verloren te gaan. Je schrijft over jezelf op Facebook, Twitter of elders op internet, over wat je bezighoudt – en dat ben je. Of niet, want achter jouw naam kan een ander werkzaam zijn. Wie ben je dan? Wat is het zelf?

Lees de artikelen hier digitaal of bestel het papieren boek

 

Wim Dekkers, Marcel Becker en Martien Pijnenburg (red.)

Een behouden thuiskomst. Idealen in de palliatieve zorgverlening

Veel mensen die geconfronteerd worden met hun naderende dood, willen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. ‘Thuis komen en thuis zijn’ is dan ook het thema van waaruit in dit boek palliatieve zorg wordt belicht. Is thuiszorg tot het einde toe mogelijk en wenselijk?

Lees de artikelen hier digitaal of bestel het papieren boek

 

Klik hier voor de volledige lijst van uitgaven via ValkhofPers.

Alle artikelen van de jaargang 90 (2002) tot drie jaar terug zijn gratis te lezen via onze site. Gebruik de zoekfunctie om losse artikelen te lezen.